Jan 14, 2023

Henry=Irony

(tiếp tục "Debord d'abord", "Nguyễn Văn Vĩnh là", "thời chúng ta (9)", "Mùa đông Baudelaire"; cũng sẽ tiếp tục luôn vài cái nữa, nhưng hiện tại đang mỏi tay quá: cụ thể là sẽ tiếp tục "Thomas Bernhard ở Việt Nam", "Tiểu thuyết triết học""Những câu chuyện (nữa)"; à suýt quên, cả "Hai mươi năm dịch thuật" nữa)


Để bắt đầu với Henry James, không gì bằng (nếu muốn gây chú ý, đây chính là nguyên tắc, hết sức đơn giản) nhắc đến Henry James cùng người anh trai lừng danh William James. Cộng thêm những cái tên lớn (tức là to).

Dec 30, 2022

tròn

post thứ 2221: vậy là tròn 100 kể từ; tròn thì cũng nghĩa là trọn (vậy cho nên đến đây cũng kết thúc label "nouvelle histoire": đã xong ý nghĩa lịch sử của nó)


(tiếp tục "3, nhưng lại 4": vẫn cần thêm tí tẹo; và cũng tiếp tục "Somedeuil")

Dec 28, 2022

Nguyễn Văn Vĩnh là

cũng giống, khi đã đi (đủ) một vòng thì quay trở lại ban đầu (ít nhất là gần như): đây

(tiếp tục SomeDeuil)


Nguyễn Văn Vĩnh là nhà lập pháp. Cũng giống các législateur/legislator đích thực, như Solon, đặt ra xong thì cần phải biến mất. Chính sự vắng mặt làm cho mọi thứ đi được vào tồn tại: sự đi khỏi đảm bảo cho điều đó; có những lúc, hiện diện thì ngăn cản. Legislatoris thì không ở đây.