Apr 25, 2013

U hoài

Chợt nhớ đến "Tâm sự của nước độc" viết từ lâu lâu rồi.

Mãi rồi cũng lục ra được quyển sách. Kiệt tác của Nguyễn Tuân.Đây là bản in của NXB Đồ Chiểu, 1968; đây cũng là nơi in Tương lai văn hóa Việt Nam của Hồ Hữu Tường lần thứ hai (bản thứ nhất in năm 1946).

Phụ bản Thái Tuấn:


1 comment: