Jul 11, 2019

Nguyễn Văn Vĩnh kính cáo


(đã tiếp tục bài "Berlin" và bài "Witold Gombrowicz")


trước khi tiếp tục với chủ đề "Nguyễn Văn Vĩnh bán sách như thế nào?", tôi muốn quay trở lại với bài ởkia: đó là khi, trong khi lần theo dấu vết Nguyễn Văn Tố, tôi bỗng phát hiện ra một nhân vật bất ngờ, Bùi Đình Thình - kể từ đó tôi đã tìm ra thêm không ít chi tiết, có thể khiến hình dung sơ lược một tiểu sử; tương tự, vài nhân vật khác cũng xuất hiện, chẳng hạn Phạm Văn Hữu (không phải tuyệt đối vắng bóng trong các câu chuyện về Hội Trí Tri, nhưng gần như không thực sự được biết đến), hay Nguyễn Văn Tuyển, một tác giả viết sách ở thời kỳ đặc biệt sớm


vài thông báo khác nhặt nhạnh từ các tờ báo:

Quay trở lại với Ba người ngự-lâm pháo-thủ:


Trước tiên, tôi muốn hỏi, có ai chắc chắn về chuyện "Yên-Vi" là một bút danh của Nguyễn Văn Vĩnh không?

(còn nữa)

Nguyễn Văn Tố về Nguyễn Văn Vĩnh
Nguyễn Văn Vĩnh-Mặc Đỗ-Bùi Giáng
Tiểu luận về Nguyễn Văn Vĩnh
Nguyễn Văn Vĩnh dịch Miếng da lừa
Ba chương Ba người ngự-lâm pháo-thủ
Trung Bắc
Nguyễn Văn Vĩnh trả lời phỏng vấn
Nguyễn Văn Vĩnh là ai
Sử ký Thanh Hoa


No comments:

Post a Comment