Nov 19, 2020

Trong lúc đọc Jean-Luc Nancy (1)

 trước tiên xem ởkia (lâu lâu phải nhắc một cái)Cuối cùng thì, cũng không thể tránh. Tôi đã tránh Jean-Luc Nancy (& Co.) rất lâu (không cảm thấy có affinité). Chính cái vụ đã kể ởkia lại khiến cho tôi lần đầu tiên thực sự đọc Nancy (một tác dụng phụ). Ở chỗ đó, tôi nhìn thấy một cuốn sách của Nancy và quyết định đọc nó, vậy nên, mon premier Nancy là Une pensée finie.

Cuốn sách trong ảnh đã nhận được hồi ứng (dưới hình thức cũng là cuốn sách) lớn từ hai nhân vật: một là Maurice Blanchot, hai là người đã nói ởkia. Bản dịch tiếng Anh của nó tên là The Inoperative Community.

Nhắc đến Jean-Luc Nancy thì tất nhiên là động tới một thế hệ, ngoài Giorgio Agamben: Jean-Christophe Bailly, Jean Baudrillard, Jacques Derrida, Jacques Rancière (cũng nên tính luôn cả Alain Badiou), và nhất là Philippe Lacoue-Labarthe. Tất nhiên rất không nên kể tên cả một loạt người - gần như lúc nào, làm vậy cũng chẳng có ý nghĩa mấy - nhưng hoàn toàn có thể nói ít nhất họ có một điểm chung: phản ứng lại Michel Foucault.(còn nữa)

[đã tiếp tục "(một người) Nicolas Bouvier""thời chúng ta (5) Phóng viên bóng đá")
Trong lúc đọc M (1) D & F (Machiavel)


Trong lúc đọc Giorgio Agamben (1) Homo Sacer


Trong lúc đọc Ezra Pound (4) ây-bi-xi

Trong lúc đọc Ezra Pound (3) diptyque
Trong lúc đọc Ezra Pound (2) motz el son
Trong lúc đọc Ezra Pound (1) Kulchur

Trong lúc đọc Burckhardt (1)

Trong lúc đoc Huysmans (3)
Trong lúc đọc Huysmans (2) À rebours
Trong lúc đọc Huysmans (1)

Trong lúc đọc Kierkegaard (7) tự do
Trong lúc đọc Kierkegaard (6) Đầu và cuối
Trong lúc đọc Kierkegaard (5) Ultimatum
Trong lúc đọc Kierkegaard (4)
Trong lúc đọc Kierkegaard (3) về Andersen
Trong lúc đọc Kierkegaard (2) Diapsalmata
Trong lúc đọc Kierkegaard (1)

Trong lúc đọc Valéry (4)
Trong lúc đọc Valéry (3)
Trong lúc đọc Valéry (2) Teste
Trong lúc đọc Valéry (1)

Trong lúc đọc Goncourt (1)

Trong lúc đọc Sainte-Beuve (2)
Trong lúc đọc Saint-Beuve (1)

Trong lúc đọc Hermann Broch (2)
Trong lúc đọc Hermann Broch (1)

Trong lúc đọc Lévy-Bruhl (1)

Trong lúc đọc Lukács (5) Lukács và Bakhtin
Trong lúc đọc Lukács (4) Balzac (Lukács đọc Hết ảo tưởng)
Trong lúc đọc Lukács (3) văn chương Đức
Trong lúc đọc Lukács (2)
Trong lúc đọc Lukács (1)


No comments:

Post a Comment