Mar 16, 2015

Böll

tự dưng lên cơn hâm đi lục sáchchồng dưới này hôm trước đã để riêng ra định mang đi đổi, được một món kể cũng có lợi, sau lại lên cơn tiếc, giữ lại chẳng đổi nữa


1 comment: