Jan 27, 2023

Quyền

mùa đông vẫn cứ

(tiếp tục "Nguyễn Văn Vĩnh", "Hai Mươi Năm""Vũ Đình Liên")


Quyền có thể coi là một cái gì đối xứng, với Phenomenologie, ở Hegel. Chính xác là "ở Hegel", chứ không phải trong hệ thống của Hegel.

Jan 14, 2023

Henry=Irony

(tiếp tục "Debord d'abord", "Nguyễn Văn Vĩnh là", "thời chúng ta (9)", "Mùa đông Baudelaire"; cũng sẽ tiếp tục luôn vài cái nữa, nhưng hiện tại đang mỏi tay quá: cụ thể là sẽ tiếp tục "Thomas Bernhard ở Việt Nam", "Tiểu thuyết triết học""Những câu chuyện (nữa)"; à suýt quên, cả "Hai mươi năm dịch thuật" nữa)


Để bắt đầu với Henry James, không gì bằng (nếu muốn gây chú ý, đây chính là nguyên tắc, hết sức đơn giản) nhắc đến Henry James cùng người anh trai lừng danh William James. Cộng thêm những cái tên lớn (tức là to).