Nov 24, 2021

(một người) Monod

quay trở lại với những một người của chúng ta

(vậy cho nên tiếp tục "một người" cuối cùng, tức là gần đây nhất, Hoffmann ETA)


Monod, nhưng mà lại không Jacques: tức là không phải Jacques Monod - một phần cũng để tránh khỏi các Jacques, vì đã quá nhiều Jacques)


Nov 20, 2021

Các câu chuyện

"Phong cảnh là một bản thảo viết tay nhưng câu hay nhất đã bị cắt đi mất."

(Fernando Pessoa)


"Chúng ta là những câu chuyện đang kể những câu chuyện - tức là hư vô."

(Ricardo Reis)


Nov 19, 2021

Những lá đã vàng

"Pleurs avec des yeux éternellement secs."

- Cioran


xếp tàn y lại


"Tôi không làm gì khác ngoài không làm gì (khác)."