Oct 26, 2011

kém trong sáng nhất

từ nào là từ kém trong sáng nhất trong tiếng Việt?

đương nhiên là từ CỤC

:ppppp

4 comments: