Jun 8, 2014

[tiện bút] thời điểm nào cũng thiếu rỗng hoang vu

Cho em xin một chiều vui thứ Bảy
Có nhạc phòng trà có lá me bay


No comments:

Post a Comment