Oct 9, 2015

Svetlana Alexievitch

Sự kết thúc của người đỏ:


Alexievitch: "Tôi không đặt các câu hỏi về chế độ, mà về tình yêu, lòng ghen tuông, tuổi thơ, tuổi già".

Hai đề từ của cuốn sách:

"Sự thật là nạn nhân cũng như đao phủ đều đáng ghê tởm; sự thật là bài học của các trại nằm ở tình huynh đệ của sự gớm ghiếc."

(David Rousset)

"Có thế nào thì ta cũng không được quên rằng, chịu trách nhiệm về chiến thắng của cái ác trong thế giới không phải những kẻ thừa hành mù quáng, mà là những trí tuệ sáng suốt phụng sự cho cái thiện."

(Friedrich Steppuhn)

No comments:

Post a Comment