May 16, 2011

Sách (XXXV) trật tự để chịu đựng sự thật
Một số tác giả:

Xuân Ba, Nguyễn Văn Bổng, Vũ Cao, Hồng Chương, Đoàn Văn Cừ, Hồ Đắc Di, Quang Đạm, Phan Huỳnh Điểu, Tô Hải, Tế Hanh, Tô Hoài, Xuân Hoàng, Nguyên Hồng, Chính Hữu, Ngụy Như Kon Tum, Nguyễn Lân, Thế Lữ, Đặng Thai Mai, Dzoãn Mẫn, Lương Xuân Nhị, Bàng Sĩ Nguyên, Mạc Phi, Bùi Huy Phồn, Như Phong, Vũ Đức Phúc, Hằng Phương, Võ Huy Tâm, Hoài Thanh, Phùng Bảo Thạch, Nguyễn  Đình Thi, Phạm Huy Thông, Bửu Tiến, Mạnh Phú Tư, Hồng Vân

3 comments: