Apr 2, 2011

Covers

Có khi chỉ mấy cái bìa sách cũng kể được cả một câu chuyện:
Câu chuyện về Trình BầyĐối Diện (Đồng Dao, Đứng Dậy, đại khái là đều ĐD cả, một người trong cuộc còn gọi đùa là Đứt Dép).

Câu của Nguyễn Ngọc Lan viết sau bìa quyển sách Trần Hữu Lục (trích từ tạp chí Đất Nước, không cách xa Trình BầyĐối Diện lắm): "Vẫn chỉ có đất sống thật tự do cho những đồng minh mầu mè Kim Dung và Henry Miller". Kim Dung thì gắn liền với Đỗ Long Vân, Henry Miller thì gắn liền với Phạm Công Thiện.

No comments:

Post a Comment