Jan 30, 2012

trí thức và hơn thế nữa

cheap talk drives out quality talk

1 comment: