Jan 3, 2016

nhưng

nói thật, trong địa hạt của "đọc lại", nhiều đại cao thủ cho biết, thích nhất là đọc lại chính mình

tôi cũng tự thấy mình khó thoát khỏi một truyền thống vĩ đại đến như thế

cho nên, vì mới tình cờ đọc lại hai bài cũ, giới thiệu với các bác:

ở đây

ở đây

(một là bài đọc sách, một không phải là bài đọc sách)

No comments:

Post a Comment