Sep 29, 2023

Mất tinh thần

(tiếp tục:

+ một từ, một đường

+ khác một tị

+ sờ vào là)


Tinh thần thuộc vào số những thứ có đặc tính: chính cái lúc tưởng là dồi dào nhất thì đã không còn, thậm chí đã mất đi, bị tiêu biến từ lúc nào không hay. (chính khi trông như thế thì lại là) (một mất khác)


Một trong những phản chiếu của tinh thần - và lại còn là phản chiếu mạnh, rõ - là sách. Chính ở đây, có thể thấy, khi nhiều lại có thể chính là lúc mất. Đã mất.

Không có hoặc có quá ít: thì đấy là không có, giản dị và thuần túy. Sự không có chẳng bao giờ đáng nói (và ghê gớm) hơn so với đã mất: tưởng là có, nhưng không: rất tương tự, sự khốn cùng ở giữa thịnh vượng mới thực sự là khốn cùng.


No comments:

Post a Comment