Feb 13, 2024

Marcel Granet

Đã nói (không ít) đến các sinologue, giờ cần phải nói đến một nhân vật sinologue trọng yếu, Marcel Granet:

Granet thuộc vào thời (ít nhất là không xa) của một sinologue trọng yếu khác, đã được nhắc đến đậm đà; Granet cũng phê phán nhân vật ấy không hề ít.

Vị trí của một nhân vật như Marcel Granet quan trọng đến mức khi cách đây không lâu xảy ra tranh cãi giữa các sinologue Pháp thì đó vẫn là référence: đại khái, người ta có thể đánh giá nhau thông qua việc có trung thành với các bài học từ Marcel Granet hay không.sách phải rọc (chuyện rọc sách)

"Religion" là một trong ba yếu tố lớn trong phân tích Trung Quốc (cái nhìn vào Trung Quốc) của Marcel Granet. Trong vòng 12 năm, là công cuộc đi từ Religion đến "Pensée", tức là từ 1922 đến 1934, giữa đó là "Civilisation". Hai cuốn sách sau vô cùng nổi tiếng. (cuốn sách về tôn giáo in lần đầu năm 1922, trong ảnh là ấn bản 1951)


No comments:

Post a Comment