Sep 8, 2014

Bonjour tristesse: bản dịch tiếng Việt (có lẽ là) thứ sáu

Như hôm trước đã đưa tin :p Bonjour tristresse của Françoise Sagan thu hút giới dịch thuật Việt Nam đến nỗi đã sắp có bản dịch thứ sáu, hơn nửa thế kỷ sau bản dịch (có lẽ là) đầu tiên của Nguyễn Vỹ dưới bút danh Cô Diệu Huyền đăng nhiều kỳ trên những số đầu của tạp chí Phổ thông.


Bản dịch mới này của Lê Ngọc Mai.

Thông tin chi tiết hơn về các bản dịch ngày trước thì ở đây.

Văn chương của Sagan có nhiều thứ không hề già nua sau rất nhiều năm. Một trong những thứ ấy có lẽ là sự nhẹ nhõm.

No comments:

Post a Comment