Nov 7, 2017

Một version (hơi) khác

Tác phẩm của đồng chí Plekhanov, có lời praise của đồng chí Ulyanov:


Một đồng chí nữa, người đặc biệt thân cận với đồng chí V. Ulyanov:


Về Trotsky, cả Merleau-Ponty lẫn George Steiner đều bình luận rất nhiều. Merleau-Ponty khẳng định Trotsky không có tí chút phẩm chất triết gia nào, nhưng ở tư cách con người hành động, đó là một nhân vật thuộc hàng lớn nhất. Steiner (trong Language and Silence) viết những lời đáng nhớ nhất về nhân vật đặc biệt này.

Toàn tập tác phẩm Trotsky đang in dở tại Liên Xô ngay sau Cách mạng thì Trotsky bắt đầu phải sống đời lưu đày, cuối thập niên 20 của thế kỷ 20. Mấy chục tập sách đã in đó có số phận thế nào nhỉ?

Hồi ký:


Từ Merleau-Ponty, ta đã bắt đầu có thể trở ngược lại với một nhân vật trọng yếu: Lukács. Đây là Lukács viết về đồng chí đầu tiên:


Đồng chí Lukács sẽ bị đồng chí Levai phê phán kịch liệt, một tờ báo mang cái tên gì đó liên quan đến "sự thật" từ Matxcơva cũng sẽ chỉ trích thậm tệ. Đó là vì cái nhìn của đồng chí Lukács có cái gì đó khiến người ta không chấp nhận nổi:


Nhưng có một đồng chí đã qua đời một phần tư thế kỷ trước khi các sự kiện nổ ra: đó là đồng chí ở kia. Mọi thứ có liên quan như thế nào? Và ngoài Lukács, còn một người nữa, lần này không ở Hungary mà ở chính nước Nga: Bakhtine, người dường như đã nhìn thấy mọi thứ bằng cách đọc đồng chí Dostoievski.

1 comment: