Sep 4, 2021

mộng mà thôi

(tiếp tục "Thomas What""miscellaneous (& evergreen)": còn một số thứ nữa cần tiếp tục, nhưng thôi để sau)


đây cũng là để bắt đầu thực sự đi vào théâtreNhân vật introduce Calderón vào Đức (thời Lãng mạn, nhiều nhân vật nước ngoài bắt đầu được biết đến ở Đức: đó là giai đoạn thực sự bắt đầu sự biết về nhau mà về cơ bản chúng ta vẫn đang ở trong, gần như chưa có hình thức mới, trong câu chuyện này) là Schlegel: nhưng không phải Friedrich tác giả Lucinde mà là ông anh trai, August Wilhelm.Schlegel không chỉ introduce vào Đức Calderón, mà cả Shakespeare. Người Đức sẽ vô cùng hâm mộ Shakespeare: vả lại, ở đâu thì người ta cũng hâm mộ Shakespeare. Nếu đặt câu hỏi, trong thế hệ của Schlegel, ở nước Đức, đâu là nhà viết kịch lớn, thì câu trả lời có lẽ là: Heinrich von Kleist.và lại mộng nữa)


Khó có vở kịch nào kịch hơn so với Đời là một giấc mộng của Calderón. Đó là vở kịch của các vở kịch, tương tự như Don Juan (Don Giovanni) là vở opera của các vở opera.1 comment: