Jul 20, 2020

Sybillin Byzantin

Julien Benda: nhân vật khó chịu thuộc loại nhất của một thời, đối thủ không khoan nhượng của những Paul Valéry hay Marcel Proust, luôn luôn nhận được mối quan tâm lớn lao từ những người như Antoine Compagnon (tôi đọc Benda chủ yếu cũng từ các bình luận của Compagnon, nhất là trong Les Antimodernes) hay các triết gia về sau này, chẳng hạn như Pascal Engel.

Cuốn sách nổi tiếng nhất, signature của tinh thần Julien Benda là La Trahison des Clercs (có thể dễ dàng đọc bản dịch tiếng Anh, hay mang nhan đề The Betrayal of the Intellectuals).

Còn đây là Nước Pháp Byzantin của Benda:
(còn nữa)


NB1. tuần trước thì Frescobaldi, còn tuần này sẽ Cimarosa nhé; cụ thể hơn, đặc biệt tập trung vào C24, C25, C34 và C35, nếu thêm luôn C47 thì càng tốt:một "vita" (không "nova"):NB2. tiếp tục "Barbusse ở Việt Nam""Trong lúc đọc Huysmans (1)"

No comments:

Post a Comment