Jan 3, 2011

Kings Queens Knights Priests

"Kings and Queens and guillotines..."

Italo Calvino trong trilogy "Tổ tiên của chúng ta": Il visconte dimezzato (Tử tước chẻ đôi), Il barone rampante (Nam tước trên cây) và Il cavaliere inesistente (Hiêp sĩ không hiện hữu).

Umberto Eco, thì, đầy kinh điển của thế giới tu viện tàn độc, cuốn sách giết người: Il nome della rosa (Tên của đóa hồng).

Và người gần đây nhất: Hilary Mantel, Wolf Hall (Đại sảnh sói).

Cả một thế giới Trung cổ đã đóng lại đang mở ra.

Đề từ của Đại sảnh sói:

"There are three kinds of scenes, one called the tragic, second the comic, third the satyric. Their decorations are different and unalike each other in scheme. Tragic scenes are delineated with columns, pediments, statues and other objects suited to kings; comic scenes exhibit private dwellings, with balconies and views representing rows of windows, after the manner of ordinary dwellings; satyric scenes are decorated with trees, caverns, mountains and other rustic objects delineated in landscape style."

(Vitruvius, De Architectura, on the theatre, c.27 BC)

cái mà tôi thích nhất, là ban công :) Le Balcon của Jean Genet, và Un balcon en forêt của Julien Gracq. Đứng trên ban công thì ta có thể nhổ nước bọt xuống bên dưới ;p

"Dreams of swords in hand/Sailing ships, the viking spits/The blood of father's land": Kings and Queens

No comments:

Post a Comment