Oct 22, 2021

Diderot: Nghịch biện về diễn viên

đã đến lúc cần phải thực sự Diderot

(một; rồi hai)

(cũng tiếp tục "Kleist"


Nghịch biện về diễn viên

- Diderot


Người thứ nhất. - Thôi ta đừng nói đến nữa.

Người thứ hai. - Tại sao?

Người thứ nhất. - Thì đó là tác phẩm của bạn anh.

Người thứ hai. - Quan trọng gì đâu?

[...]

Người 1. Ừ thì, vì nhất định phải nói với anh, thì đây, tác phẩm của anh ta, vốn dĩ được viết bằng một phong cách vặn vẹo, tối tăm, uốn éo, ẻo lả, đầy ngập các ý chung. Đọc xong nó, một diễn viên lớn sẽ không nhờ thế mà khá hơn, và một kịch sĩ lèo tèo thì sẽ chẳng vì thế bớt tệ đi.

théâtre:

Heinrich von Kleist

Calderón

kịch (1)

Lope de Vega

Shakespeare


No comments:

Post a Comment