Jun 13, 2023

Đi kèm

nhưng, trước hết

đọc đi


đọc xong chưa? xong rồi chứ? nếu đã xong (thật) thì giờ ta sẽ đi vào chi tiết


Bài trong đường link nói đến "đi cùng" thì đây là "đi kèm": các hình ảnh có thể cho thấy nhiều hơn nữa so với những gì đã nói mà chưa có hình ảnh.

(tất nhiên, ở đây chính là một "oVietNam", trên một diện - ít nhất là - không đơn lẻ)


Đoản thiên Mỹ volume thứ nhất:


Cách nói như ta thấy ở đây không cho phép biết nhiều điều. Nhưng chắc chắn Mặc Đỗ tham gia; và trong chừng mực suy đoán được phép, Mặc Đỗ dịch ít nhất một trong các truyện chứa ở trong tập sách. (nhưng là (những) truyện nào, thì rất khó biết)

Mục lục:


Điều mà tôi đặc biệt quan tâm là, Gertrude Stein đã được giới thiệu như thế nào. Text liên quan đây:


Trong text trên đây có một chi tiết sai: không phải Alice Toklas đi từ Mỹ sang Paris cùng Gertrude Stein, mà Alice Toklas từ Mỹ sang Paris rồi mới gặp Gertrude Stein.

Sang đến volume thứ hai:


Vậy là đã có thay đổi, trong những người tham gia:
1 comment:

  1. một cú lục sờ rất trọng tâm

    ReplyDelete