Dec 1, 2022

Thế giới ấy

tiếp tục hmn


trở lại:Nếu nhìn kỹ hơn vào mối quan hệ Molière-Plaute thì sẽ thấy, Molière không chỉ lấy (ở mức độ viết lại) Amphitryon mà vở kịch về những cái nồi của Plaute cũng là nguồn cảm hứng chính cho L'Avare (Người biển-lận)

Đây là hai nhân vật rất xa xưa. Một nhân vật khác, và trên một địa hạt hoàn toàn khác:


(lại thêm một Quarto)


Tất nhiên, quay trở lại với (thế giới ấy), đối với tôi đồng nghĩa với chịu lại những cơn ớn lạnh mà tiếng Latin gây ra.

Nhưng, dẫu có thế nào, cuối cùng thì tôi cũng đã không cố sức vòng tránh một nhân vật nữa:

(trong một thế giới có câu "mọi con đường đều dẫn tới", trong một địa hạt nhất định mọi con đường cũng dẫn tới Horace)
1 comment: