Aug 29, 2023

Trên cao ấy

(tiếp tục "Diều")


Đấy, đã định không nói về Romain Gary thêm rồi, mà cuối cùng lại vẫn. Vả lại, khi trả lời phỏng vấn, được hỏi chiến thuật chiến đấu nào là tốt nhất, Romain Gary đã trả lời: "đào ngũ". Simplememt et purement.


Romain Gary có một căn hộ ở Paris, rue du Bac.


No comments:

Post a Comment