Aug 1, 2023

Xuất bản

Nhìn một cái xem sao, vào lúc này.

"Vào lúc này" tức là lúc không phải đọc mà chính không đọc mới là yếu tố chi phối lớn nhất: không chỉ các editor không đọc, mà đến cả những lãnh tụ của công cuộc đọc cũng chẳng đọc nốt.


Một nhân vật, tên là N., cách đây đã lâu, tôi thấy xuất hiện ở một chỗ, nhân vật ấy thể hiện là mình rất thích các truyện trinh thám.


No comments:

Post a Comment