Aug 14, 2023

Xong, Ping pong

tức là, xong trận đấu đã nói

đấy là một trận đấu - tôi có thể nói - đầy tinh thần thể thao; giờ đến việc của tôi, và cuốn sách cũng sẽ nhanh chóng đi đến cửa nhà in


(đã tiếp tục "Awkward")


Cũng cần giải thích từ "ẩy": đấy là vì Forster đã ẩy các tiểu thuyết gia vào một căn phòng (điều đó cũng đồng nghĩa với việc gỡ họ khỏi một thứ: thời gian ở dạng lịch đại, vốn dĩ hay được hình dung như một dòng chảy, một dòng sông; khỏi phải nói thêm, thế thì cũng là cứu họ khỏi chết đuối - thay vì phải ở dưới nước, lại được vào phòng, au chaud). Nhưng không phải tất tật các tiểu thuyết gia, mà chỉ một nhóm nhỏ: "một nhóm nhỏ" - một trong những đối tượng của Forster là nhân vật chính của post trong đường link.


Hành động ấy (ẩy)


Trước khi nói tiếp về ẩy: đã có một bài về cuốn sách, một bài sớm.


No comments:

Post a Comment