Apr 9, 2024

Virgile poesis

vẫn tiếp tục nhân vật ấy (cũng thêm)

cũng như thế giới ấy


(đã tiếp tục loạt bài gần đây, tự tìm nhé)

No comments:

Post a Comment