Apr 6, 2022

(lại) đọc lại

thêm một nhát
còn có thêm một quyển về các Louis của nước Pháp, mà tôi từng nhắc đến - ở đâu đó
(tiếp tục:

+ "tiếp, Jacques"

+ "no reply"

+ "bourgeois"

+ "tiếp tục Hậu hiện đại"

:)

1 comment: