Apr 17, 2022

Ở thư viện

(tiếp tục "Nhện""hậu hiện đại")


"tout lecteur murmurre"

(Scarron)


không còn điếu Marlboro nào đốt lên cho đỡ sợ


Lại thư viện ấy (là chủ yếu), nhưng lần này sẽ nhìn vào sự nhiều tầng của nó, vì kể cả một chỗ như thư viện cũng có cấu trúc nhiều tầng (chẳng hạn, tầng hầm của nó thì như thế nào?) - thậm chí nó còn có đặc biệt nhiều tầng.

(cũng giống)Về độc giả (và cũng về sự đọc):Trên đây là một trong những câu lừng danh nhất của Lichtenberg. Xít tây xần Valéry cũng


No comments:

Post a Comment