Mar 4, 2022

Barthes, to

Roland Barthes, nhưng sách to chứ không phải sách nhỏ: rất không thông thường, vì ngay cả bộ toàn tập (Oeuvres, 5 vol.) cũng là sách nhỏ.

Nhìn trong ảnh ai cũng thấy ngay, đây là các bài giảng của Barthes ở Collège de France: Barthes ở CdF thì tuy là sách to nhưng lại ít. (nếu nhìn đống sách in các bài giảng CdF của Michel Foucault chẳng hạn, sẽ chỉ có thể gãi gáy)

Barthes ở CdF không lâu - ai cũng biết sách to của Barthes không phải chỉ hai như trong ảnh, mà phải ba: nhưng La Préparation du roman, tôi lại nhét vào đâu mất chưa lục ra được. (sẽ lục)


Chủ đề của quyển bên trái: Sống-ChungNo comments:

Post a Comment