Mar 6, 2022

(một người) Crevel
(la mort n'est pas facile: một người mang họ "Crevel", lại tên là René - rất dễ nhịu thành "Crevé")

Với René Crevel, ta quay trở lại với những người siêu thực, nhưng không André Breton (vídụ)
bỗng tôi lôi 3 René Crevel của tôi ra, thậm chí còn lau chùi, vì dường như tôi muốn đọc lại
(tiếp tục "Internet")

No comments:

Post a Comment