Mar 18, 2022

Grant Granted Granta

tuy trông như thế này nhưng đây lại chính là "Câu chuyện của sưu tầm" số 7

(6)

(32&41)

(tiếp tục "bourgeois", "33", "Jacques""no reply")(45&52)


(bên trái: 55)tức là, tôi muốn bổ sung những số còn thiếu
No comments:

Post a Comment