May 19, 2022

mê cung và Mê Cung


(tiếp tục một trong bốn và cũng tiếp tục một chữ ấy)

Cuối cùng thì tôi cũng tìm (lại) được nó: Mê cung và lại mê Cung.Cách đây rất, rất nhiều năm, tôi từng đọc Défis aux labyrinthes (ở thư viện) - với mục đích cụ thể. Những năm sau, rất nhiều lần tôi muốn tìm hai tập sách ấy: chính khi không còn mục đích nào nữa thì mới lại thấy ý nghĩa, nhưng chúng rất khó tìm - thêm một thứ rơi vào địa hạt của introuvable.

Trong cuốn sách của mình, người bạn thân của Italo Calvino kể về hồi họ ở Paris và tìm cách ra một tờ tạp chí (thêm một dự đồ bị tomber à l'eau).


Tome II chủ yếu gồm hai thứ mà ai cũng có thể dễ dàng đoán ra: cuốn sách (tập hợp các bài) vể cổ điển (một text ở trong đó) và cuốn sách tập hợp các bài giảng Mỹ (Charles Eliot Norton Lectures). Nhưng cũng có những lẻ khác.

Nhưng cũng lại có các text lẻ: nhất là những gì Calvino viết về các câu chuyện, dạng câu chuyện gọi là conte (ba cái truyện của Flaubert là conte). Một chẳng hạn:


đối tượng cho text:en (vrai) amateur des tables (de matière), tôi chụp lại mục lục của tome I:

No comments:

Post a Comment