May 23, 2022

Pl-t-n & Pl-t-n

lại thêm một (nữa, nữa, nữa) - kể cả khi đã ở một tầng mới rồi thì trên đó vẫn có thể thêm một bậc mớiPl-t-n thứ nhất - Platon, tất nhiên - thì dễ (tôi muốn nói, ai cũng biết), nên sẽ chủ yếu là nhân vật thứ hai, Plotin. Plotin lại còn là môn đệ (second-hand) của Platon.

Tuy đã có sách của Plotin nhưng ấn bản Enneads của tôi (trong ảnh), tôi thấy nó hơi tệ. Ai có thể chi viện cho tôi bản khác không? tiếng Pháp là tốt nhất, nếu không thì tiếng Anh cũng được.


(vẫn chưa thấy có gì xuất hiện: en attendant l'impossible)

Trong địa hạt Plotin, tôi có một quyển Pierre Hadot về limpidité, chắc hẳn là một trong những bình luận Plotin hay nhất.

Pierre Hadot: những ai biết câu chuyện Michel Foucault đều biết Hadot, cụ thể là trường đoạn Foucault & Collège de France.

Nhưng quyển Hadot viết về Plotin đâu mất rồi? Lục mãi mà không thấy nó đâu, chỉ thấy mỗi:


Nó có thể ở đâu, limpidité?


Trong khi chờ đợi (lại chờ đợi), lần này không phải một xuất hiện, mà là một xuất hiện trở lại (xét cho cùng, chắc cũng impossible nốt), tôi bỗng nhớ đến quyển La République (tức là Pltn kia) của tôi. Tôi cầm nó theo, và tôi để quên nó trên máy bay, nó cùng một quyển sách khác nữa, một bản dịch tiếng Việt cuốn sách về fantastique của Todorov. Vì bỗng tự dưng nhớ ra cho nên, tuy kể từ bấy đã mua lại một République khác, tôi muốn hỏi có ai nhặt được quyển (hai quyển) của tôi trên một cái máy bay không (thì trả tôi).
(tiếp tục WIC không ẩm)

Bayle & Boyle


1 comment:

  1. Enneads là của Plotin, anh viết nhịu ^^ Platon kìa

    ReplyDelete