May 2, 2022

Hume & Home

đẩy các "&" lên một tầng mới (gần đây nhất)


(tiếp tục *** & rồi lại &)Hume thì rất ngắn - trong khi Locke thì dài, thậm chí vô cùng dài. Cứ như là Locke dài để chuẩn bị cho Hume ngắn. (có lẽ một thème đang tự nó hình thành: ngắn)


Không nhiều người có thể ngắn về cuộc đời mình như Hume. Nếu muốn chụp lại hết cả text tôi chỉ cần vài thao tác, vì tổng cộng chỉ có vài trang. Nhưng kể cả vậy thì tôi vẫn cứ lười.


Thế còn Home? đây đây


(tôi chỉ muốn nói là tôi quên mất Home rồi: không tìm lại được nhân vật cũng scottish cùng thời với Hume)

Hobbes & Locke

Bouvard & Pécuchet


No comments:

Post a Comment