Dec 9, 2021

Râu Xanh trên tạp chí

Râu Xanh: lại Râu Xanh

còn "tạp chí" thì - tất nhiên - là Đông Dương tạp chí


Vậy thì tức là bắt đầu trở lại với Nguyễn Văn Vĩnh luôn.

Nhưng tất nhiên là phải thế.


Tất nhiên là phải thế, vì Nguyễn Văn Vĩnh không thể không là vấn đề. Vấn đề ở đây là vấn đề của sự nhận ra. Nhưng trong sự nhận ra, khi có vấn đề, thì vấn đề rất hay nằm ở chỗ không nhận ra. Nói một cách ngắn gọn, Nguyễn Văn Vĩnh là cả một câu chuyện điển hình.

No comments:

Post a Comment