Sep 27, 2022

don


(don nhưng lại không Lake)


(tiếp tục Zzzz, MTTATCL)


kể từ đó - kể từ bấy - tôi đã có, và khi đã có, thì không chỉ một, mà tận double:


No comments:

Post a Comment