Sep 9, 2022

Beckett pour de bon(mấy kỳ vừa xong: một, hai đã tiếp tục - cũng "pour de bon"; chẳng bao giờ là dễ, việc bám vào được Beckett; cũng tiếp tục "thế kỷ khác", "chuyên gia & đầu ngành""ngoài hiệu sách (6): lên và xuống": bắt đầu đi vào trung tâm vấn đề, nếu như mà vấn đề có trung tâm thật)

No comments:

Post a Comment