Oct 10, 2023

Du Bellay & Malherbe

(tiếp tục:

+ Ondine

+ xyz mùa thu

+ Stendhal

)


Hai nhân vật cổ lỗ sĩ:(thậm chí còn rất, rất cổ lỗ sĩ)


Nhân vật bên phải trong ảnh: rất liên quan đến nhân vật ấy.

Còn nhân vật bên trái, tất nhiên, với đối tượng là Rome, gợi lên không ít điều ở nhân vật đó. Những đoạn nhìn vào Rome từ nhiều điểm khác nhau: văn chương không ngớt làm một số điều, như là thời nào cũng có những người nhìn vào Rome.
1 comment:

  1. TK XVI còn có nữ sĩ Louise Labé:)
    Élégies et Sonnets. Dieu vous maintienne en santé.

    ReplyDelete