Oct 5, 2023

trông title như vậy thôi, nhưng đây là để (ít nhất, một phần) tiếp tục câu chuyện ấy

(cũng tiếp tục "Vie de": cuộc đời Stendhal cuối cùng cũng đã - ít nhất, nhúc nhích một chút - đi ra khỏi các bùng nhùng để vào được những sự thể)


Khi, một nhân vật như Pasternak:dùng từ "chị em" (xơ, soeur)

thì dường như siblings bỗng có một ý nghĩa khác. Hai từ đặt cạnh nhau: ít nhất một phần, đấy là cái mà trong ngôn ngữ học người ta hay gọi là apposition.


No comments:

Post a Comment