Aug 20, 2022

hard on

định viết là "very hard" để tiếp tục "hard", thế quái nào lại thành "hard-on"


(tiếp tục JL, Poe&Dickens"tròn trịa")
Gần đây tôi mới nhận ra là có thể đọc những gì mà Alban Berg từng viết. (Alban Berg)1 comment: