Aug 25, 2022

bộ

đã "độ" rồi giờ "bộ": một bộ (tác giả: Phạm Đam Ca)


Như vậy là đã không ai đoán ra, đã có Lời Khác, Đọc Khác và Nghĩ Khác thì (tất nhiên phải) cũng có Viết Khác.

(đã tiếp tục kỳ trước, cũng tiếp tục - đang - kỳ trước nữa: đây, đây; cái kia cũng đã nhúc nhích)


Mở tủ

Số 10 (Khái Hưng, Lẩn thẩn)

con người tự do (Ondine: đã có)

Các tủ (Lời Khác và Đọc Khác)

Sẽ có (Fénelon, Lesage, Dumas)


Balzac, năm nay (Miếng da lừa &)

Nguyễn Văn Vĩnh ở giữa Molière và Balzac

Sách: đã có (Bệnh tưởngTrưởng-giả học làm sangNgười biển-lận)

Nguyễn Văn Vĩnh dịch Molière (Bệnh tưởngTrưởng-giả học làm sangNgười biển-lận)


No comments:

Post a Comment