Aug 9, 2022

Lưu trữ

vì chủ đề rất liên quan, cần phải tiếp tục "chuyên gia & đầu ngành"


(tiếp tục "Các tủ", "brief (not trunk)", DQCà dá nô và)


Trong những năm dài ngồi ở lưu trữ (các trung tâm lưu trữ), điều mà tôi nhận ra là: chẳng bao giờ tôi thấy có nhà nghiên cứu nào. Không một mống.

cùng lúc, các nhà nghiên cứu Việt Nam, trong những cơn lâm li bi đát pathétique tỏ ra yêu nghề dù cho bao gian khó, hy sinh trọn vẹn (nhưng hy sinh cái gì đấy?) vì nghiệp (chắc cả karma), vì cái này vì cái kia, suốt ngày gào lên là thiếu tài liệu, rất tai hại cho công việc nghiên cứu vinh quang nhưng đầy trắc trở của họ. Vân vân và vân vân.

Nhưng ở lưu trữ thì có nhiều thứ mà.


Lưu trữ thì không giống thư viện. (chưa hết, và nữa) Và bởi, ở bất kỳ đâu cũng có kinh điển (của nó), tôi tìm được kinh điển về lưu trữ trong một cuốn sách mỏng của Arlette Farge.


2 comments:

  1. Có lẽ cũng đến lúc xem xét câu hỏi bạn là gì giống như đã từng rốt ráo với đọc là gì vì nó liên quan đến việc vay và việc mượn

    ReplyDelete
  2. nó là một kích thước của hiện tại

    ReplyDelete