Feb 10, 2023

Buiza says


(tiếp tục "Truyện con quỷ": đã bắt đầu đi sâu được vào đó, mỗi lúc một đậm thêm; cũng tiếp tục "Ainsi disait Berganza")


(vì cùng chủ đề, cho nên cũng cần phải tiếp tục mấy thứ, trong đó, nhất là: "D in twenty years""Anh ấy ở đâu", cũng như "Sống như ông")Bùi Giáng là người (rất hiếm hoi) không justify, thậm chí còn là người không cần phải justify (điều này còn hiếm hơn nữa). Nhưng cũng có lúc - ít nhất là gần như thế:

rất liên quan (nhân gần đây quay trở lại - một chút - với Bùi Giâng)


Các hình ảnh: courtesy of PTV

No comments:

Post a Comment