May 14, 2023

từ B tới C

sau từ B tới B thì đến "từ B tới C": cuối cùng thì cũng ra khỏi - việc không hề, không hề dễ


(Claudel)(cũng đã tiếp tục post ngay trước)


No comments:

Post a Comment