May 4, 2023

eight

để có một ngay trước (ngay trước 8 thì tất nhiên là 7) - đúng ra, hay đúng hơn, cần phải nói, ở đây, "Tám chứ không phải Mười"


(đã hoàn toàn xong "sách mới n"

cũng tiếp tục: một người MP, GS kể, 20 nămAutobahn)
Marguerite de Navarre là một phụ nữ rất cổ xưa; tới đây, tôi chắc chắn không ít người nhầm sang một nhân vật khác.

(8 so với 10 là như thế nào? tất nhiên là mười này)

Thấy một mình Marguerite de Navarre thì cũng chơ vơ quá, nên thêm một nhân vật nữa:

No comments:

Post a Comment