Mar 17, 2023

Cửa Việt

nhưng, trước hết (follow đi)


vậy là (lâu lắm rồi), quay trở lại lsbcvn: đấy là sau khi đã đi một đường vòng, qua đấy, cũng như qua thêm một cái khác nữa, cũng tiếp tục về tờ tạp chí ấy (chuẩn bị)

(tiếp tục bài về To Be a Man - chuẩn bị)


Mới có (mới được tặng):

Khi đã có (thêm) như trên đây, thì tất nhiên tôi muốn nhập chúng nó vào với những số đã có. Nhưng, mãi mà vẫn chưa lục được ra đống Cửa Việt có sẵn.

No comments:

Post a Comment