Mar 21, 2023

đọc sự xem

Ta hay xem sự đọc (ít nhất là, nhiều hơn) chứ không phải đọc sự xem: xem được coi là một việc đỡ nhức nhối hơn so với đọc, cho dù đọc cũng vẫn chính là xem.

(chẳng hạn, xem; nhưng phải đấy thì mới thực sự liên quan đến chủ đề - ở trong đó cũng nói đến chính xác bộ phim La Maman et la Putain dưới đây)


(tiếp tục về các tờ tạp chí: tờ tạp chí thứ nhấttờ tạp chí thứ hai)


No comments:

Post a Comment