Mar 15, 2023

Michael koi

tức là tiếp tục ấy


nhưng trước hết

(tiếp tục đ, tiếp tục c, tiếp tục e)


Đây sẽ là một bản dịch từ tiếng Đức.

(Heinrich von Kleist)

(à quên đấy, "Von" trên bìa phải sửa thành "von", v nhỏ chứ không phải V to: đọc là ph; còn âm "ei" trong "Kleist" thì đọc là ai)


1 comment:

  1. có phải trước hết trước hết trước hết… đâu, sau rốt

    sau rốt

    sau rốt…

    ReplyDelete